ثبت نام کلاس

نام
نام خانوادگی
کد ملی
پست الکترونیکی
تلفن همراه
تلفن ثابت
عنوان درس
استاد
کد کلاس
ظرفیت
ظرفیت باقیمانده
زمان برگزاری
مدت دوره (ساعت)
شهریه(تومان)
دوره های بهزیستی (مدیر - موسس - مربی)2020شروع دوره دوشنبه 20 - 16
دوره های بهزیستی (مدیر - موسس - مربی)2020شروع دوره پنجشنبه 13 - 8