برنامه کلاس و شهریه

دروس ویژه مسئولین فنی (مدیر موسسه و مدیر داخلی) مهدکودگ
رواشناسی رشد یا کودک
دوشنبه 16 تا  20 
یا
پنجشنبه 8 تا 13
شهریه 2.500.000 ریال
مدیریت برنامه ریزی در مهدکودک
مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدکودک
آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
روش ارتباط و آموزش خانواده
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
آشنایی با کمک های اولیه

لیست سرفصل دروس ویژه مربیان مهدکودک
رواشناسی رشد یا کودک
دوشنبه 16 تا  20 
یا
پنجشنبه 8 تا 13
شهریه 1.500.000 ریال
شیوه های قصه گویی به کودکان
بازی اسباب بازی
آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
آشنایی با کمک های اولیه
بیماری شایع کودکان

لیست سرفصل دروس ویژه موسسین مهدکودک
مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدکودک
دوشنبه 16 تا  20 
یا
پنجشنبه 8 تا 13
شهریه 1.000.000 ریال
آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش دبستان
حقوق کودک