توضیحات

موافقت اصولی

موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده 26 استان بااعتبار یک ساله برای متقاضیان صادرمی گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز وتأمین نیروی انسانی موردنیاز وکسب تائیدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکراست اعتبارموافقت اصولی یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد .

 موسس مهدکودک

به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی وسپس پروانه فعالیت می گردد.

 مسئول فنی مهدکودک

فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس ( حقیقی یا حقوقی) ، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس ازتائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و درمهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.

پروانه فعالیت مهدکودک

مجوزی است که برای شروع وتداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین ومعرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبارسه ساله صادر می گردد.

نحوه تأسیس مهدکودک

شرایط عمومی موسس

شرایط اختصاصی موسس

تبصره : برای اشخاص حقوقی باید حداقل دونفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشندمعادل مدرک کارشناسی محسوب می گردد.

تبصره: موسسین که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: متقاضیان تأسیس مهدکودک، که عضو بسیج وحداقل دارای 4سال سابقه همکاری فعال با بسیج داشته باشند (با تأییدیه کتبی از بسیج) درشرایط مساوی از اولویت اخذ مجوز برخوردارند.

شرایط عمومی مسئول فنی

شرایط اختصاصی مسئول فنی

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دپیلم وچهارسال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناس یمرتبط محسوب می گردد.

تبصره: مدیران مؤسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب وابلاغ ای ن دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند ، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره: تمدید پروانه فعالیت روستامهدهایی که روستای موردنظر از لحاظ تقسیمات کشوری به منطقه شهری تبدیل شده باشد بلامانع بوده ومدیران مؤسس یامدیران روستامهد که قبل از تصویب وابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده اند ،به شرط دارابودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهندبود،مشروط براین که تمامی دوره های آموزشی رامطابق بادستورالعمل آموزشی گذرانده باشند.

تبصره: مسئول فنی(مدیر) مهدکودک تا پایان 60 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشند و در پایان سن مذکور باید فرد واجد شرایط دیگری به عنوان مسئول فنی معرفی گردد.

تبصره: مسئولین فنی که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگررا داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج دراین دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود .

تبصره: متقاضیان انتقال مهدکودک از روستا به شهر درصوت موافقت کمیته تخصصی استان (با درنظرگرفتن عملکرد مدیر روستا در زمان فعالیت وتلاش وی در جذب کودکان واین که قبل از موافقت با انتقال روستامهد باید فرد واجدشرایط دیگری درروستای موردنظرروستامهد دایرنماید و به عبارتی روستامهد در روستای مذکور تعطیل نگردد) از لحاظ مدرک تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند :

شرایط عمومی مربی

شرایط اختصاصی مربی

ترکیب و تعداد نیروی انسانی موردنیاز مهدکودک

مدارک موردنیاز برای در یافت موافقت اصولی

اشخاص حقیقی

تبصره: موافقت اصولی وپروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با تائید حراست سازمان و بصورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد .

اشخاص حقوقی

تبصره: روستامهدهازداشتن تائیدیه انتظامی ترافیکی وپرداخت مبلغ تعیین شده جهت صدور پروانه فعالیت معاف می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه مسئول فنی

تبصره: اعتبار پروانه مسئول فنی مهدکودک دوسال می باشد .بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد.

تبصره: چنانچه دارنده موافقت اصولی ومسئول فنی یک نفر باشند ، نیازی به ارائه مجدد مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برا ی 3 سال صادرخواهدشد