توضیحات فراگیر پیام نور

موسسه علوم و فنون تهران با کسب مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اقدام به برگزاری کلاس های نکته و تست و آزمون های آزمایشی می نماید .

مقدمه

كسب علم وتحصيل در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام خاص آموزشي است كه با تحصيل در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رويكرد مرسـوم سنتي تفاوت اساسي دارد. در نظام آموزشي اين دانشگاه محور اصلي يادگيري دانشجو است و دانشجو ياد ميگيرد كه چگونه با استفاده از مواد آموزشي و منابع مختلف به كسب علم و دانش بپردازد. در اين نظام دانشجو الزام به حضور در كلاسهاي نظري ندارد و در عين حال ميتواند از استاد معرفي شـده براي دروس بهره مند شود

لذا به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور و ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم آوردن رقابت سالم در راهيابي شركت كنندگان بـه دانشگاه ها، دانشگاه پيام نور بر اساس مصوبات هيجدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري دانشگاه مورخ 22/9/73 و پانصد و چهـل و يكمين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري علاوه بر پذيرش از طريق آزمون سراسري، از طريق دوره هاي فراگيـر بـراي مقطع كارشناسي ارشد نيز دانشجو مي پذيرد.

بنابر اين براي آشنايي شما داوطلب گرامي برخي اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه توضيح داده ميشود

تعاريف:

داوطلب (دانشپذير): فردي است كه شرايط ورود به دورههاي فراگير را داشته و در موعد مقرر در دوره هاي مزبور ثبت نام كرده است.

دانشجو:  دانشجو فردي است كه پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي دورههاي فراگير و احراز شرايط مندرج در اين دفترچه در دانشگاه پيـام نـور ثبتنام كند.

دانشجوي سال آخر: به كسي اطلاق ميشود كه حداكثر تا پايان سال تحصيلي 94-1393) حداكثر 31/6/1394 (به طـور قطـع در مقطـع كارشناسـي از دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشكي دانشآموخته شود. دانشآموخته: به كسي اطلاق ميشود كه حداكثر تا 31/6/1393 موفق به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي شده باشد.

رشته تحصيلي: عبارت است از رشتهاي كه داوطلب در مقطع كارشناسي در آن تحصيل كرده و يا در حال تحصيل است. رشته تحصيلي همنام: به هر يك از رشتههاي تحصيلي كارشناسي معتبر اطلاق ميشود كه برنامه تحصيلي مصوب هر يك از آنها حـداقل 80 %بـا برنامـه تحصيلي دوره كارشناسي، رشته كارشناسي ارشد انتخابي داوطلب اشتراك داشته باشد.

رشته امتحاني: عبارت از رشتهاي است كه داوطلب متقاضي ثبتنام و پذيرش براي مقطع كارشناسي ارشد  بدون توجه به رشـته تحصـيلي كارشناسـي ميباشد.

كدرشته امتحاني : عبارت است از عدد سه رقمي درج شده در ستون كدرشته امتحاني مندرج در جداول شماره 1 و 4 . كد رشته محل: عبارت است از عدد چهار رقمي درج شده در ستون كدرشته محل مندرج در جدول شماره 4

كد پيگيري تاييد ثبت نام: شمارهاي 16 رقمي است كه در پايان ثبتنام اينترنتي به داوطلب داده ميشود و داوطلب موظف به حفظ آن تـا زمـان دريافـت كارت شركت در آزمون و اعلام نتايج ميباشد.

وزارت: منظور «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» است.

وزارتين: منظور «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» ميباشد.

دانشگاه: منظور دانشگاه پيام نور است.

شيوه آموزشي پژوهشي: شيوهاي است كه دانشجو براي دانشآموختگي، علاوه بر واحدهاي درسي تعيين شده ملزم به گذراندن واحد پاياننامه تحصيلي ميباشد.

شيوه الكترونيكي: شيوهاي است كه آموزش در آن به روش الكترونيكي و با استفاده از تكنولوژيهاي نـوين آموزشـي در شـبكه جهـاني اينترنـت ارائـه ميشود.

دروس خودخوان: به دروسي اطلاق ميشود كه نظري بوده و براي آن كلاس رفع اشكال گروهي تشكيل نشده باشد. ضمناً نمره اين درس بر اساس نمـره پايان ترم محاسبه ميشود

مشاوره تخصصی در زمینه های دوره های فراگیر پیام نور توسط مشاوران و کارشناسان علوم و فنون تهران صورت می پذیرد
دپارتمان تخصصی موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران با بهره گیری از اساتید معتبر و برجسته و مشاوران و کارشناسان تخصصی میتواند در زمینه تمامی 4 گروه علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، هنر و معماری کمک شایانی به شما عزیزان در جهت پذیرش از طریق دوره های فراگیر پیام نور داشته باشند.
مشاوره همه روزه 9 صبح تا 19 بعد از ظهر و به صورت رایگان انجام می شود