برنامه کلاس های ارشد

برنامه دروس رشته معماری


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حکمت هنر اسلامیاستاد نادریپنجشنبه16:15 - 14:30595.2.30
2روش تحقیق معماریاستاد اسلامیپنجشنبه17:45 - 16:30695.4.10
3نظریه و روش های طراحیاستاد اسلامیپنجشنبه19:15 - 17:45695.5.21
4سیر اندیشه های معماریاستاد اسلامیپنجشنبه21 - 19:15695.5.28


برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی A


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت استراتژیکاستاد گنجیپنجشنبه16:30 - 15395.2.30
2تئوری مدیریتاستاد اکبرزادهپنجشنبه19:30 - 18395.7.8
3رفتار سازمانیاستاد گنجیپنجشنبه18 - 16:30395.2.30
4زبان تخصصیاستاد گرامیپنجشنبه15 - 13:30395.4.3


برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی B


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت استراتژیکاستاد گنجیجمعه11:30 - 10395.2.21
2تئوری مدیریتاستاد گنجیجمعه11:30 - 10295.7.9
3رفتار سازمانیاستاد گنجیجمعه13- 11:30395.2.31
4زبان تخصصیاستاد گرامیجمعه10- 8:30395.4.4


برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی C


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت استراتژیکاستاد گنجیجمعه13 - 11:45295.7.9
2تئوری مدیریتاستاد گنجیجمعه11:30 - 10295.7.9
3رفتار سازمانیاستاد گنجی


اعلام می گردد
4زبان تخصصیاستاد گرامی


اعلام می گردد


برنامه دروس رشته مدیریت A MBA


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1زبان تخصصیاستاد گرامیپنجشنبه15 - 13:30395.4.3
2نظریه های سازمانی و مدیریتاکبرزادهپنجشنبه19:30 - 18395.7.8
3مدیریت استراتژیکاستاد گنجیپنجشنبه16:30- 15395.2.30


برنامه دروس رشته مدیریت B MBA 


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1زبان تخصصیاستاد گرامیجمعه10 - 8:30395.4.4
2نظریه های سازمانی و مدیریتاستاد گنجیجمعه11:30 - 10295.7.9
3مدیریت استراتژیکاستاد گنجیجمعه11:30- 10395.2.31


برنامه دروس رشته مدیریت C MBA 


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1زبان تخصصیاعلام می گردد
2نظریه های سازمانی و مدیریتاستاد گنجیجمعه11:30 - 10295.7.9
3مدیریت استراتژیکاستاد گنجیجمعه13 - 11:45295.7.9


برنامه دروس رشته مدیریت دولتی A


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1منابع انسانیاستاد گنجیپنجشنبه19:30- 18395.4.24
2سیستم های مدیریتاعلام می گردد
3خط مشی-جمعه16 - 14:30295.7.9
4رفتار سازمانیاستاد گنجیپنجشنبه18 - 16:30395.2.30


برنامه دروس رشته مدیریت دولتی B


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1منابع انسانیاستاد گنجیجمعه14:30- 13395.4.25
2سیستم های مدیریتاعلام می گردد
3خط مشی-جمعه16 - 14:30295.7.9
4رفتار سازمانیاستاد گنجیجمعه 13- 11:30395.2.31


برنامه دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1باز مهندسی کسب و کاراعلام می گردد
2تحلیل آماریاستاد تفضلیانجمعه15 - 13595.7.9
3منطق فازی هوشاستاد کاظمی فرجمعه13 - 11595.4.25
4تاثیر فناوری اطلاعاتاعلام می گردد


برنامه دروس رشته مدیریت آموزشی


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1اصول مدیریت اسلامیاستاد معصومیجمعه9:30 - 8495.6.26
2نظارت و راهنماییاستاد عبدالملکیجمعه13:30 - 12495.3.20
3اصول برنامه ریزیاستاد عبدالمکیجمعه15 - 13:30495.4.25
4مکاتب فلسفیاستاد معصومیجمعه11:30 - 9:30495.6.26


برنامه دروس رشته مدیریت حقوق خصوصی


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حقوق مدنی 1استاد علویپنجشنبه15:30 - 14195.2.30
2حقوق تجارتاستاد علویپنجشنبه18:30 - 17195.7.8
3آئین دادرسی مدنیاستاد علویپنجشنبه 17- 15:30195.4.3
4متون حقوقیاستاد جاویدیپنجشنبه14 - 12:30195.5.21


برنامه دروس رشته مدیریت حقوق خصوصی 2


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حقوق مدنی 1اعلام می گردد
2حقوق تجارتاستاد علویپنجشنبه18:30 - 17195.7.8
3آئین دادرسی مدنیاعلام می گردد
4متون حقوقیاعلام می گردد


برنامه دروس رشته روانشاسی بالینی


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1رشداستاد طهماسبپنجشنبه17:30 - 15:45295.4.4
2روانشناسی پزشکی و نورپسیکولوژیاستاد نوروزیپنجشنبه20 - 17:30295.4.31
3نظریه های روان درمانیاستاد جعفریجمعه15:30 - 13:30395.6.12
4نظریه های شخصیتاستاد جعفریجمعه13:30 - 12395.4.4


برنامه دروس رشته آموزش زبان انگلیسی


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1آواشناسیاستاد باقریپنجشنبه20:30 - 19495.4.11
2مسائل زبان شناسیاستاد باقریپنجشنبه19 - 17:30495.4.4
3اصول و روش تدریساستاد گرامیپنجشنبه15 - 13:30395.6.25
4نگارش پیشرفتهاستاد گرامیپنجشنبه16:30 - 15395.6.25


برنامه دروس رشته حقوق بین الملل


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حقوق جزای بین المللاستاد مرادیپنجشنبه20 - 18:30195.4.25
2سازمان های بین المللاستاد مرادیپنجشنبه9:30 - 8195.6.12
3نظام بین المللی حقوق بشراعلام می گردد
4حقوق بین الملل اسلاماعلام می گردد


برنامه دروس رشته حقوق جزا


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1جرم شناسیاستاد مرادیپنجشنبه20 - 18:30195.4.24
2حقوق جزای عمومیاعلام می گردد
3آئین دادرسی کیفریاستاد علویپنجشنبه18:30 - 17
95.4.3
4متون حقوق 1اعلام می گردد


برنامه دروس رشته پژوهش هنر


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حکمت هنر اسلامیاستاد نادریپنجشنبه16:15- 14:30595.4.30
2زبان تخصصیاعلام می گردد
3آشنایی با ادبیاتاستاد ناظریپنجشنبه14:30 - 13595.4.24


برنامه دروس رشته عمران ساخت


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت پروژهاستاد عبدیپنجشنبه19:45- 18:15595.4.10
2مدیریت مالی و حسابداری پروژهاستاد امین پورپنجشنبه18 - 16:30595.3.21
3مدیریت و مقررات پیماناعلام می گردد


برنامه دروس رشته حسابداری


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حسابداری دولتیاستاد امین پورپنجشنبه16- 14495.4.10
2حسابداری مدیریتاستاد حسانپنجشنبه 17:30- 16495.3.30
3فلسفه حسابداریاستاد حسانپنجشنبه15:30 - 14495.7.8


برنامه دروس رشته حسابداری 2


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1حسابداری دولتی----اعلام می گردد
2حسابداری مدیریت----اعلام می گردد
3فلسفه حسابداریاستاد حسانپنجشنبه15:30 - 14495.7.8


برنامه دروس رشته رواشناسی عمومی


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1رشد پیشرفتهاستادطهماسبپنجشنبه15:30- 14295.2.30
2روانشاسی عمومیاستاد طالبیپنجشنبه17 - 15:30495.7.8
3روانشناسی اجتماعیاستاد نوروزیجمعه9:45 - 8:15295.5.1
4متون تخصصیاستاد گرامیجمعه12 - 10295.4.4


برنامه دروس رشته مدیریت اجرایی A


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت استراتژیکاستاد گنجیپنجشنبه15:30 - 15395.2.30
2مدیریت مالی و اقتصاداعلام می گردد
3حسابداری مدیریتاعلام می گردد
4زبان تخصصیاستاد گرامیپنجشنبه15 - 13:30395.4.3


برنامه دروس رشته مدیریت اجرایی B


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1مدیریت استراتژیکاستاد گنجیجمعه11:30 - 10395.2.31
2مدیریت مالی و اقتصاداعلام می گردد
3حسابداری مدیریتاعلام می گردد
4زبان تخصصیاستاد گرامیجمعه10 - 8:30395.4.4

برنامه دروس رشته عمران گرایش سازه


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1دینامیک سازهاستاد فریدونیجمعه11:30 - 13695.5.29
2مبانی تئوری آلاستیسیتهاعلام می گردد
3ریاضیات مهندسیاستاد ایروانیجمعه15 - 13595.7.30

برنامه دروس رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1پایگاه داده هااستاد بهجتیجمعه9 - 11695.5.22
2سیستم های عامل پیشرفتهاعلام می گردد
3الگوریتم های پیشرفتهاعلام می گردد

برنامه دروس رشته مدیریت رسانه


ردیفنام درسنام مدرسروز کلاسساعت برگزاریشماره کلاستاریخ شروع
1ارتباط جمعیاستاد رضاییپنجشنبه14 - 16